Perspektiver fra MSK-feltet

Muskel- og skjelettlidelser er den diagnosegruppen i Norge som «plager flest og koster mest»1. Dette har store konsekvenser for samfunnet og enkeltindividet.

 • Godt over en tredjedel av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser.
 • De årlige samfunnskostnadene relatert til muskel- og skjelettlidelser er beregnet til cirka 70 milliarder kroner.
 • Korsrygg- og nakkesmerter er en av de største årsakene til helsetap i Norge.

Samfunnsmessige konsekvenser

Hvert år skyldes ca. 10 millioner tapte arbeidsdager muskel- og skjelettlidelser.Hovedgrunnen til dette er at de i stor grad rammer den arbeidsføre delen av befolkningen.Forekomsten har de siste årene holdt seg relativt stabil og dette gjenspeiles også i antall sykemeldte og uføretrygdede i denne diagnosegruppen i perioden 2005-2012.3, 4, 5  Ca. 40% av alle sykefraværsdagsverk og ca. 30% av antall nye tilfeller av uføretrygd er forårsaket av en muskel- og skjelettlidelse.3, 4

Ifølge Kinge et al. som tar utgangspunkt i tall fra KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) og NPR (Norsk Pasientregister), tar muskel- og skjelettlidelser også stor plass i helsevesenet. Spesielt fastlegekontorene får merke utbredelsen hvor cirka 30% av befolkningen årlig har en time grunnet dette. Cirka 10% av befolkningen oppsøker årlig kiropraktorer og fysioterapeuter og har minst 1 time for det samme. Cirka 5% ender opp i spesialisthelsetjenesten.6

Samfunnskostnader

De årlige utgiftene grunnet muskel- og skjelettlidelser er estimert til å ligge mellom 69 og 73 milliarder kroner.1 De største utgiftspostene er som følger:

 • Sykefravær. Beregnet kostnad på 30-34 milliarder kroner.
 • Andre trygdeytelser. Beregnet kostnad på ca. 25 milliarder kroner.
 • Helsetjenesten. Beregnet kostnad på ca. 14 milliarder kroner, hvor 44% er knyttet til innleggelser.

Konsekvenser for individet

I løpet av en måned vil omtrent 75% av befolkningen ha opplevd smerter og plager relatert til muskel- og skjelettsystemet. De fleste av disse tilfellene er ukompliserte, kortvarige og uten behov for behandling eller sykefravær.5 Det er en høyere forekomst hos kvinner og det er en generell økning i forekomsten ved økende alder.7, 8

Det er knyttet noe usikkerhet til den nøyaktige forekomsten av langvarige muskel- og skjelettlidelser i Norge. Anslagene spriker mellom ca. 20 – ca. 50% av befolkningen og avhenger blant annet av hvilket geografiske område som er undersøkt og hvordan man definerer en langvarig muskel- og skjelettlidelse.6,9,10

Langvarige muskel- og skjelettlidelser har stor innvirkning på individets oppfattelse av egen helse. Selv om disse lidelsene sjelden går ut over levealderen, går de betraktelig ut over livskvaliteten. Ifølge Global Burden of Disease 2010 er to av de fem største årsakene til helsetap i Norge muskel- og skjelettrelatert, henholdsvis korsryggsmerter og nakkesmerter.11

Kilder

 1. Lærum, E., S. Brage, C. Ihlebæk, K. Johnsen, B. Natvig and E. Aas Et muskel- og skjelettregnskap: forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet: MST-rapport 1/2013. Oslo, Oslo universitetssykehus – Ullevål, Muskel og Skjelett Tiåret (MST). (2013)
 2. Helsedirektoratet, Nøkkeltall.
 3. NAV, Sykefraværsstatistikk.
 4. NAV, Statistikk uføretrygd. 
 5. Ihlebaek C, Brage S, Eriksen HR. Health complaints and sickness absence in Norway, 1996 – 2003. Occup Med (Lond) 2007; 57: 43 – 9
 6. Kinge JM, Knudsen AK, Skirbekk V, Vollset SE. Musculoskeletal disorders in Norway: prevalence of chronicity and use of primary and specialist health care services. BMC Musculoskeletal Disorders 2015, 16:75
 7. Sirnes E, Sødal E, Nurk E et al. Forekomst av muskel- og skjelettplager i Hordaland. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2855-9.
 8. Andersen I, Frydenberg H, Mæland JG. Muskel- og skjelettplager og fremtidig sykefravær. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1210-3
 9. Svebak S, Hagen K, Zwart J-A. One-Year Prevalence of Chronic Musculoskeletal Pain in a Large Adult Norwegian County Population: Relations with Age and Gender-The HUNT Study. J Musculoskelatal Pain. 2006;14(1):21–8
 10. Hagen K, Linde M, Heuch I, Stovner LJ, Zwart JA. Increasing prevalence of chronic musculoskeletal complaints. A large 11-year follow-up in the general population (HUNT 2 and 3). Pain Med. 2011;12(11):1657–66
 11. Folkehelseinstituttet: Hvilke sykdommer betyr mest for helsetap og tapte leveår i Norge?